Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá giá trị của việc tăng tính linh động của nội dung để cá nhân hóa trải nghiệm quảng cáo.