Trong bài học này, hãy cùng khám phá giá trị từ việc tăng tính linh động về vị trí quảng cáo, giúp hệ thống có thêm khoảng không để hiển thị quảng cáo.