Ở bài học này, hãy cùng khám phá xem việc dùng ngân sách ở cấp chiến dịch cho cách mua đấu giá sẽ tăng tính linh động và độ linh hoạt của chiến dịch ra sao, để từ đó mà thúc đẩy kết quả tối ưu.