Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá về máy học và vai trò của công nghệ đó trong quảng cáo trên Facebook.