Trong bài học này, hãy cùng khám phá máy học và vai trò của công nghệ đó trong quảng cáo trên Facebook.