Trong buổi đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu xem các đội ngũ truyền thông làm việc hiệu quả hơn và khai thác được thông tin chi tiết tươi mới như thế nào nhờ sử dụng công nghệ máy học và công cụ bảo đảm tính linh động của Facebook. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ tăng tính linh động của 4 khía cạnh: ngân sách, đối tượng, vị trí quảng cáo và nội dung.